پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی حضرت مریم

پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی حضرت مریم

مجموعه پیش دبستانی و دبستان غیردولتی حضرت مریم
با بیش از ۲۰ سال تجربه آموزش نوین
تاسیس شده در سال ۱۳۸۱
این مجموعه  نگرش و نگاه نو نسبت به فعالیت‌های آموزشی را در اولویت برنامه‌های آموزشی خود دارد.
بر اساس این رویکرد آموزشی، ساختار مدرسه و تعاملات انسانی، نسبت به بهبود توانایی‌ها، یافتن نیازها و چالش‌ها طراحی شده است. برنامه‌های آموزشی در کنار درس‌های رایج به ویژه در دوره آموزش عمومی مشتمل بر هنر کاردستی ورزش گردش‌ها و اردوهای علمی تفریحی فناوری موسیقی و غیره است  و اینگونه کودکان با اشتیاق یادگیری در کنار ما بالنده خواهند بود
کودک امروز بر پایه آموزش‌های توانمند ساز و کسب مهارت‌های زندگی و مهارت‌های فردی و اجتماعی در آینده تبدیل به فردی سالم و موفق در جامعه خواهد بود و این آینده روشن است